Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

Communio Crucis”

im. św. Edyty Stein, patronki Europy

3.05. 2009 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie „Communio Crucis” im. Edyty Stein, patronki Europy i zwane jest w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie wyrasta z potrzeby szerzenia i pogłębiania duchowości. Skupia osoby wyznania rzymsko-katolickiego: osoby świeckie, konsekrowane i kapłanów, które pragną poświęcić się szerzeniu duchowości i kultury duchowej we współczesnym świecie.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków i działa ono na terenie Polski. .

§ 4

W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może współdziałać i współpracować z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami, kościelnymi, tak państwowymi, jak i pozarządowymi oraz osobami fizycznymi.

§ 5

1.Stowarzyszenie ma prawo zakładać filie czy jednostki terenowe, w tym także zagranicą.

2.Strukturę i tryb powołania filii i jednostek terenowych określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie „Communio Crucis”

im. św. Edyty Stein, patronki Europy.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Promowanie duchowości i kultury ducha.

 2. Popularyzacja duchowości chrześcijańskiej wśród wiernych.

 3. Szukanie odpowiedzi na zagadnienia duchowe i tworzenie forum dla podstawowych problemów duchowych współczesnego świata.

 4. Pomoc w spotkaniu różnych tradycji duchowych z nowoczesnym społeczeństwem.

 5. Inspirowanie duchowego rozwoju.

 6. Promowanie duchowej tożsamości Europy.

 7. Wspieranie inicjatywy: Kraków miastem duchowości.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

 1. podejmowanie inicjatyw popularyzujących duchowość i jej zagadnienia;

 2. organizowanie sympozjów, sesji, paneli, warsztatów i innych form inspirujących problemy duchowości oraz badań mających na celu jej pogłębienie (publikacje, realizacje filmowe, czasopisma, płyty dźwiękowe, itp.);

 3. wydawanie materiałów służących popularyzacji duchowości i kultury ducha;

 4. wspieranie inicjatyw popularyzujących duchowość;

 5. promowanie twórczości artystycznej i wspieranie debiutantów w różnych dziedzinach sztuki, zainspirowanych tematyką życia duchowego.

 6. Organizowanie wystaw, spektakli i koncertów promujących rodzimą i europejską twórczość artystyczną, ukazującą problemy egzystencjalne współczesnego człowieka i prawdę o głębi życia wewnętrznego

 7. Wspieranie utalentowanej artystycznie młodzieży i szczególnie uzdolnionej w dziedzinach nauk humanistycznych (m.in. teologia, filozofia, polonistyka, historia sztuki)

 8. współpraca z osobami i instytucjami, które realizują cele podobne do celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkostwo, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 9

Stowarzyszenie tworzą:

 1. członkowie zwyczajni,

 2. członkowie wspierający;

 3. członkowie honorowi.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność zgodną ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.

§ 11

Członków zwyczajnych do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, opinii wydanej przez dwie osoby związane ze Stowarzyszeniem zwykłą większością głosów w tajnym głosowaniu przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 12

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne, które wspierają inicjatywy Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni. Nie mają one jednak praw wyborczych w Stowarzyszeniu. Członek wspierający traci swe członkostwo w razie sprzeniewierzenia się celom statutowym Stowarzyszenia lub naruszenia Statutu, regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego lub utracie członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Członek wspierający może być reprezentowany w pracach Stowarzyszenia przez upoważnionego przedstawiciela.

§ 14

Za szczególne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu nadanie członkostwa honorowego osobom fizycznym. W razie sprzeniewierzenia się celom statutowym Stowarzyszenia lub naruszenia Statutu, regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie przez członka honorowego na wniosek Zarządu pozbawia go członkostwa honorowego. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1) zgłaszać wnioski i propozycje do władz Stowarzyszenia;

2) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia;

3) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,

4) udzielać rekomendacji kandydatom do Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. uczestniczyć w duchowości i misji apostolskiej Karmelu;

 2. prowadzić pogłębione życie duchowe;

 3. promować wartości duchowe w swoim środowisku i dawać dobrego świadectwo;

 4. brać czynny udział w realizowaniu celów Stowarzyszenia,

 5. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów, uchwał Stowarzyszenia,

 6. godnie reprezentować Stowarzyszenie w swoim środowisku,

 7. regularnie opłacać składki członkowskie, których wysokość ustala Zarząd.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwolnić członka Stowarzyszenia od płacenia składek.

§ 17

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,

 2. Skreślenia decyzją Zarządu w przypadku rażącego naruszenia obowiązków członka Stowarzyszenia ( m. in. działania na szkodę Stowarzyszenia). Decyzję o skreśleniu winno poprzedzić pisemne upomnienie. Od decyzji członek Stowarzyszenia ma prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od doręczenia decyzji na piśmie.

 3. Śmierci członka.

Rozdział IV

Struktura, władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

§ 18

1). Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie.

 2. Zarząd.

 3. Komisja Rewizyjna.

2) Dla ważności uchwał władz Stowarzyszenia wymagana jest zwykła większość głosów co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 19

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia, zwoływanym przez Zarząd raz w roku dla podsumowania działalności stowarzyszenia i przedstawienia programu i planu działania w następnym roku.

 2. Walne Zgromadzenie co cztery lata wybiera prezesa oraz 4 – 6 członków Zarządu.

 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział goście zaproszeni przez Zarząd i honorowi członkowie oraz członkowie wspierający. Jedynie honorowym członkom przysługuje prawo głosowania na równi z członkami zwyczajnymi.

§ 20

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia lub na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. nadzorowanie działalności Stowarzyszenia,

 2. wybór prezesa oraz 4 – 6 członków Zarządu;

 3. udzielanie absolutorium Zarządowi

 4. uchwalenie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności Stowarzyszenia,

 5. uchwalanie zmiany Statutu,

 6. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,

 7. rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organa władzy do Stowarzyszenia,

 8. Uchylanie uchwał Zarządu, sprzecznych ze statutem na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia,

 9. Rozpoznawanie odwołań od decyzji Zarządu,

 10. Nadawanie i pozbawiania godności członka honorowego.

 11. podejmowanie uchwał w sprawach innych, wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,

§ 22

 1. Zarząd uchwala swój regulamin, kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.

 2. W skład Zarządu wchodzą: prezes oraz wybrani spośród członków Zarządu – wiceprezes, skarbnik zarządu, sekretarz, i 1-3 pozostałych członków zarządu członków.

 3. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Stowarzyszenia. W razie wakatu członka Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie.

§ 23

Kompetencje Zarządu Stowarzyszenia:

 1. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

 2. określa kierunki pracy Stowarzyszenia i kieruje jego działalnością,

 3. wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia,

 4. Uchwala wysokość składek,

 5. uchwala roczne plany pracy i decyduje o podziale budżetu Stowarzyszenia na realizację poszczególnych jego celów,

 6. zarządza majątkiem Stowarzyszenia,

 7. podejmuje uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

 8. przyjmuje członków oraz nadaje członkostwo wspierające i proponuje Walnemu Zgromadzeniu nadanie członkowstwa honorowego,

 9. rozpatruje i wprowadza do realizacji wnioski w sprawach programowej działalności Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę szczególnie te, które zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu,

 10. angażuje i zwalnia pracowników,

 11. przedstawia roczne sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

§ 24

1.Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną składającą się z trzech członków zwyczajnych do oceny rocznej działalności Zarządu Stowarzyszenia.

2. W razie wakatu członka Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zgromadzenie.

§ 25

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej,

2) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a szczególnie gospodarki finansowej Stowarzyszenia i przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków pokontrolnych,

3) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 26

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe, podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Sekretarzem, względnie Prezes ze Skarbnikiem.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek statutowych,

 2. dotacji i subwencji,

 3. dobrowolnych świadczeń osób wspierających

 4. darowizn, spadków, zapisów,

 5. dochodów własnych.

§ 29

Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd. Do nabycia lub zbycia nieruchomości konieczna jest zgoda Walnego Zgromadzenia.

§ 30

Dochody Stowarzyszenia przeznaczane są na cele statutowe.

Rozdział VII

Zmiany statutu i programu Stowarzyszenia

§ 31

 1. Uchwały w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie. Do ważności tych uchwał wymagana jest większość 2/3 głosów wszystkich członków Walnego Zgromadzenia przy uczestnictwie co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 32

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Zarząd określa sposób likwidacji oraz wybiera Komisję likwidacyjną w składzie 3-5osób, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 33

W razie likwidacji Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na rzecz Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.