Litania Narodu Polskiego

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się Panie.

Nad narodem męczenników, zmiłuj się Panie.

Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się Panie.

Jezu, nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.

Jezu, nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.

Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.

Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami.

Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami.

Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.

Święty Brunonie, Apostole ziem polskich, módl się za nami.

Święty Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami.

Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.

Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami.

Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.

Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.

Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.

Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.

Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.

Święta Jadwigo, królowo, Matko Narodów, módl się za nami.

Święta Kingo, Patronko Polski i Litwy oraz górników, módl się za nami.

Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.

Święty Janie z Dukli, Patronie Korony i Litwy oraz rycerstwa polskiego, módl się za nami.

Święty Janie z Kęt, Patronie profesorów i studentów, módl się za nami.

Święty Melchiorze Grodziecki, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.

Święty Janie Sarkandrze, Obrońco tajemnicy spowiedzi, módl się za nami.

Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobola, Męczenniku za wiarę, módl się za nami.

Święty Rafale Kalinowski, Patronie Sybiraków, módl się za nami.

Święty Bracie Albercie, Adamie Chmielowski, opiekunie biedoty krakowskiej, módl się za nami.

Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Auschwitz, módl się za nami.

Święta Mario, Faustyno Kowalska, Apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

Bł. Bogumile, Patronie archidiecezji gnieźnieńskiej, pokutujący za błądzących wyznawców Chrystusa, módl się za nami.

Bł. Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, módl się za nami.

Bł. Czesławie, Patronko Wrocławia, módl się za nami.

Bł. Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami.

Bł. Sadoku wraz z 48 towarzyszami. Męczennicy sandomierscy, módlcie się za nami.

Bł. Salomeo, wdowo i klarysko, Księżno Halicka, módl się za nami.

Bł. Jolento zwana Heleną, Patronko Gniezna, módl się za nami.

Bł. Doroto z Mątowów, Patronko diecezji chełmińskiej, módl się za nami.

Bł. Jakubie Strzemię, Patronie Lwowa, módl się za nami.

Bł. Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.

Bł. Stanisławie Kazimierczyku, duszpasterzu krakowski, módl się za nami.

Bł. Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.

Bł. Regino Protman, Wyznawczyni Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, módl się za nami.

Bł. Rafale Chyliński, Patronie ubogich i chorych, módl się za nami.

Bł. Edmundzie Bojanowski, Święty aspostole ludu, módl się za nami.

Bł. Wincenty Lewoniuku wraz z XII towarzyszami, Męczennicy uniccy z Pratulina, módlcie się za nami.

Bł. Mario, Anielo Truszkowska, Patronko doskonalszego posłuszeństwa Bogu, módl się za nami.

Bł. Franciszko Siedliska, Apostołko życia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, módl się za nami.

Bł. Mario, Marcelino Darowska, Apostołko Bożej obecności w działaniu, módl się za nami.

Bł. Karolino Kózka, Dziewicza męczennico, módl się za nami.

Bł. Wacławie, Honoracie Koźmiński, Obdarzony darem Bożego powołania, módl się za nami.

Bł. Anielo Salawa, Tercjanko frańciszkańska, módl się za nami.

Bł. Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.

Bł. Józefie, Sebastianie Pelczarze, Pasterzu Kościoła Przemyskiego, módl się za nami.

Bł. Bernardyno, Mario Jabłońska, Patronko opuszczonych i nieszczęśliwych ludzi, módl się za nami.

Bł. Mario Karłowska, Apostołko zagubionych moralnie, módl się za nami

Bł. Jerzy, Bolesławie Matulewiczu, Niestrudzony Sługo Kościoła, módl się za nami.

Bł. Urszulo, Julio Ledóchowska, Apostołko Służby Bożej, módl się za nami.

Bł. Michale Kozalu, Męczenniku obozów koncentracyjnych, módl się za nami.

Bł. Bolesławo Lament, Apostołko wśród prawosławnych, módl się za nami

Bł. Stefanie, Wincenty Frelichowski, Kapłanie więźniów i obozów koncentracyjnych, módl się za nami.

Bł. 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej: Antoni, Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Amnicecie Kopliński, Marianno Biernacka i pozostali. Świadkowie wiary, umierających z nienawiści do wiary, wierni Panu Bogu i Jego Prawu, módlcie się za nami.

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas Panie!

Od kajdan niewoli, wybaw nas Panie!

Od godziny zwątpienia, wybaw nas Panie!

Od podszeptów zdrady, wybaw nas Panie!

Od gnuśności naszej, wybaw nas Panie!

Od ducha niezgody, wybaw nas Panie!

Od nienawiści i złości, wybaw nas Panie!

Od wszelkiej złej woli, wybaw nas Panie!

Od śmierci wiecznej, wybaw nas Panie!

Winy królów naszych, przebacz, o Panie!

Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie!

Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie!

Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie!

Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie!

Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie!

Winy ludu naszego, przebacz, o Panie!

Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie!

Winy braci i sióstr naszych, przebacz, o Panie!

Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie!

Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie!

Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie!

Brzęk pękających kajdan naszych, usłysz, o Panie!

Płacz matek i żon, usłysz, o Panie!

Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie!

Płacz dzieci katowanych za polski pacierz, usłysz, o Panie!

Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie!

Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie!

Wołanie krzywdzonego roboczego ludu, usłysz, o Panie!

Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen narodu, usłysz, o Panie!

Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów, usłysz, o Panie!

Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, kopalni Wujek, usłysz o Panie!

Wiarę W Ciebie i ufność w nas samych, daj nam, o Panie!

Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie!

Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie!

Męstwo, rozum, łagodność, solidarność, daj nam, o Panie!

Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie!

Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie!

Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie!

Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie,

Przez Bogurodzicę, Ojca Świętego na długie lata, zachowaj nam, o Panie,

Przez Najświętsze Życie Twoje, żyć dobrze naucz nas, O Panie,

Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie,

Przez Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrzesz nas, o Panie,

Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą, daj nam, o Panie,

Przez Ducha Świętego Zesłanie, “ducha dobrego” daj nam, o Panie,

Przez Miłosierdzie Twoje, Ducha i Tradycję Narodu zachować, daj nam, o Panie,

Przez czystą św. Jadwigi, królowej ofiarę, w jedności i suwerenności naszą Polskę zachowaj, o Panie,

Przez cnoty wielkich Ojców naszych, na Twe błogosławieństwo daj nam, zasłużyć o Panie,

Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie,

Boże Sobieskiego i Kościuszki, nie opuszczaj nas, o Panie,

Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe, nie opuszczaj nas, o Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. Na progu nowego Stulecia, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, daj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych Praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze tej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze “Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego – Jana Pawła II w 1979 roku – Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez Zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostawali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.